Etusivu – Tilaus- ja kauppasopimusehdot

Suomen Telakone Oy:n tilaus- ja kauppa­sopimus­ehdot

1. Kaupan kohde

Uusi kaupan kohde toimitetaan myyjän tai myyjän edustamien tuotteiden standardien mukaisena, ellei muuta ole sovittu. Käytetty kaupan kohde myydään siinä kunnossa ja siten varustettuna kuin se kaupantekohetkellä on, ellei muuta ole sovittu. Ostajan on tarkastettava kaupan kohde huolellisesti ennen luovutusta.

2. Luovutusajankohta ja viivästys

Ostaja on velvollinen vastaanottamaan kaupan kohteen sovittuna aikana tai jos aikaa ei ole sovittu, välittömästi kun kaupan kohde on toimitusvalmis. Kaupan kohde luovutetaan myyjän luona, ellei muuta ole sovittu. Myyjällä on oikeus purkaa tämä sopimus, jos ostaja ei vastaanota kaupan kohdetta viikon kuluessa sovitusta toimitusajasta.

3. Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle kaupan kohteen sovitulla toimitushetkellä. Ostaja vastaa tämän jälkeen kaupan kohteen vakuuttamisesta. Kaupan kohteen kuljettaminen tapahtuu tämän jälkeen ostajan vastuulla.

4. Katsastus, rekisteröinti ja vakuuttaminen

Ostaja vastaa uuden tilatun kaupan kohteen katsastuksesta ja rekisteröinnistä aiheutuvista kustannuksista. Mikäli kaupan kohde rahoitetaan osamaksulla tai leasingilla, ostaja huolehtii kohteen vakuuttamisesta rahoitusyhtiön ohjeiden mukaan. Muutoin ostaja vastaa kaupan kohteen vakuuttamisesta itse.

5. Hinnanmuutokset

Myyjä on oikeutettu nostamaan sopimukseen merkityn uuden kaupan kohteen hintaa, jos tehtaan hinnat, kuljetuskustannukset tai muut tilatun koneen hintaan vaikuttavat hankintakustannukset nousevat ennen toimitushetkeä tai jos myyjälle aiheutuu kustannusten nousua valuuttakurssien muutoksesta tai viranomaisen toimenpiteestä (mm. verot ja tullit). Hinnanmuutoksen määrä on enintään kustannusmuutoksia vastaava määrä.

6. Vaihtokone

Asiakas vakuuttaa, että vaihtokone on, lukuun ottamatta tilaussopimuksessa merkittyä jäännösvelkaa, täysin maksettu ja hänen omistuksessa. Asiakkaan on kustannuksellaan pidettävä vaihtokone vakuutettuna tulipalon tai muun syyn aiheuttaman vahingoittumisen varalta määrästä, joka ei alita omaisuuden arvoa, siihen saakka kunnes kone on luovutettu Suomen Telakone Oy:n hallintaan. Vaihtokone luovutetaan sovittuine varusteineen ja siinä kunnossa kuin se oli arviointihetkellä. Vaihtokoneen tulee täyttää kaikilta osiltaan CE-hyväksynnän vaatimukset, muun muassa moottorin jälkikäsittelyn vaatimukset. Mikäli koneen arviointihetken mukaista varustelua on sovitusta poiketen poistettu tai vaihdettu, alennetaan vaihtokoneen hintaa arvon muutosta vastaavaksi. Mikäli vaihtokoneen määräaikaishuolto on tekemättä (ylitysmarginaali 10 %) vastaa asiakas huollon kustannuksista. Vaihtokoneelle tehdään Suomen Telakone Oy:n toimesta vastaanottotarkastus, jossa koneen todistukset, kunto, toiminta ja varusteet todetaan sovitun tasoiseksi ja kone täysin työkuntoiseksi, jollei ole muuta kirjallisesti sovittu. Tarkastuksessa kone hyväksytään osaksi kauppaa. Vastaanottotarkastuksessa havaitut poikkeamat johtavat kaupanpurkuun tai koneen uudelleen arvostukseen. Reklamaatioaika on 14 vrk vaihtokoneen toimituksesta.

7. Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa ylivoimainen este. Ostaja ei ole oikeutettu kieltäytymään vastaanottamasta kaupan kohdetta, jonka toimitus on viivästynyt siitä syystä, että tehdas tai tavarantoimittaja ei ole sopimuksen mukaisesti pystynyt täyttämään velvollisuuttaan tai viivästys johtuu muusta olosuhteesta, joka ei ole ollut myyjän määrättävissä. Jos toimitus kuitenkin viivästyy mainituista syistä enemmän kuin kolme kuukautta yli sovitun toimitusajan, ostaja on oikeutettu peruuttamaan tämän sopimuksen ja saamaan mahdollisesti maksamansa kauppahinnan takaisin. Peruuttaminen tulee tehdä kirjallisesti kuukauden kuluessa em. ajan jälkeen. Myyjä ei ole kaupan peruuttamisen johdosta velvollinen suorittamaan ostajalle mitään korkoa tai korvauksia. Ostaja ei ole velvollinen suorittamaan tähän sopimukseen perustuvia maksuja viivästyksen aikana.

8. Reklamaatio

Jos kaupan kohteessa ilmenee virhe, tulee ostajan reklamoida virheestä myyjälle kirjallisesti viimeistään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita virhe. Myyjällä on oikeus korjata virhe, jos hän viipymättä tarjoutuu tekemään sen omalla kustannuksellaan. Ostajan tulee toimia niin, etteivät vahingot aiheettomasti lisäänny.

9. Myyjän vastuunrajoitukset

Myyjä ei vastaa kaupan kohteen virheestä tai toimituksen viivästymisestä ostajalle aiheutuvasta välillisestä vahingosta. Myyjä ei vastaa virheen tai viivästymisen aiheuttamasta välittömästäkään vahingosta, jos virhe tai viivästyminen on johtunut myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä.

10. Ostajan sopimuksenvastainen toiminta

Jos ostaja rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, ostaja on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 10 % kaupan kohteen käteishinnasta (hinta lisävarusteineen). Sopimussakon lisäksi myyjällä on oikeus vahingonkorvaukseen siltä osin kuin vahinko ylittää sopimussakon määrän.

11. Omistuksenpidätys

Omistusoikeus kaupan kohteeseen ei siirry ostajalle ennen kuin kauppahinta kokonaisuudessaan on maksettu ja muut tämän sopimuksen mukaiset kaupan kohdetta koskevat ostajan maksuvelvoitteet on täysin täytetty. Niin kauan kuin omistusoikeus on myyjällä, myyjä saa ottaa kaupan kohteen takaisin hallintaansa, jos ostaja ei ole noudattanut tämän sopimuksen ehtoja. Myyjällä on oikeus periä erääntyneille ja myöhästyneille suorituksille 11 % viivästyskorkoa.

12. Ostajan luottotiedot

Mikäli kauppahinta tai osa siitä on jäänyt velaksi tai on sovittu luottokaupasta, myyjällä on oikeus tarkistaa ostajan henkilö- ja luottotiedot. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa siinä tapauksessa, että luottotiedot osoittavat maksuhäiriöitä tai antavat aiheen olettaa, ettei ostaja maksa velkaansa sovitulla tavalla.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa suomen kielellä.